English

Донецька дослiдна станцiя

Print

There are no translations available.


ВСТУП

Застосування крапельного зрошення потребує використання високоякісних водорозчинних добрив кристалічного типу з оптимальним вмістом та співвідношенням поживних макро- та мікроелементів для їх внесення шляхом фертигації. В той же час використання хелатизованих мікроелементів підвищує коефіцієнт їх засвоєння до 90-95%.

ТОВ «Новоферт» розробило низку спеціалізованих комплексних добрив, які мають збалансоване співвідношення макро- та мікроелементів. Вони забезпечують швидкий початковий ріст, підвищують стійкість рослин проти біотичних та абіотичних факторів. Виробник пропонує препарат «Новоферт формула 18-18-18+3MgO+ME» для застосування на овочевих рослинах.

1 МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Характеристика препарату, що досліджується

Препарат «Новоферт формула 18-18-18+3MgO+MЕ» (в подальшому Новоферт) надано виробником ТОВ «Новоферт». Це комплексне добриво, яке містить поживні макроелементи азот, фосфор і калій, також мікроелемент магній у формі MgO та деякі мікроелементи у формі хелатів металів (табл. 1).

Таблиця 1. - Вміст поживних елементів у комплексному добриві «Новоферт 18-18-8+MgO+ME», %

Назва поживного елементу

Вміст

Форма вмісту

Азот

18

 

Фосфор

18

 

Калій

18

 

Магній

3

Оксид

Залізо

0,0045

Хелат

Мідь

0,0045

Хелат

Марганець

0,0225

Хелат

Цинк

0,011

Хелат

Молібден

0,001

Хелат

Бор

0,013

Хелат

1.2. Умови проведення досліду

Дослідження проведено у відкритому ґрунті на полях Донецької дослідної станції ІОБ УААН. Попередник - озима пшениця. Після збирання пшениці проведено лущення стерні, через 12-15 днів - оранку на глибину 25-27 см. Навесні поле забороновано, перед сівбою цибулі проведено 1 культивацію, під інші види рослин - 2 культивації. Основне внесення добрив не про­водилось.

Донецька дослідна станція ІОБ УААН знаходиться на південно України в зоні Степу, в зоні вираженої повітряної діяльності з частими пocухами. Клімат помірно континентальний. Середньорічна температура становить 6,6°С. В середньому за багаторічними даними сума активних температур вище +10°С дорівнює 3050°С. Кількість опадів за вегетаційний становить 280 мм, за рік — 450-520 мм.

Ґрунт дослідної ділянки - звичайний чорнозем, середньо гумусний, важкосуглинковий на льосі, слабозмитий. Реакція середовища близька до нейт­ральної - рН 7,0-7,4. Водоутримуюча здатність, гігроскопічність та повітряпроникливість високі.

В звітному році під час всієї вегетації склались надзвичайно посушливі погодні умови: весь червень і майже весь липень без суттєвих опадів. Це, не зважаючи на штучне зрошення, призвело до повітряної посухи.

1.3. Методика досліду

Дослідження проведено методом виробничого випробування, тобто шляхом порівняння двох технологій - базової, тобто загальноприйнятої (кон­трольні ділянки), та зміненої (дослідні ділянки). В даній роботі змінена технологія відрізнялась від загальноприйнятої тим, що в першій половині веге­тації було проведено додаткове кореневе підживлення овочевих рослин добривом Новоферт.

Дослідження проведено на 5 видах овочевих рослин, представлених сортами селекції ДДС ІОБ УААН (табл. 2), з них томат, перець, баклажан, огірок - плодові овочеві рослини, цибуля ріпчаста - цибулева. Овочеві рослини вирощували відповідно до загальноприйнятої технології. Поливи проводились способом крапельного зрошення, кореневе підживлення проводилось методом фертигації. Норма витрати робочої рідини при кореневому піджив­ленні 50 м/га.

Таблиця 2. - Об'єкти дослідження та спосіб їх вирощування

Назва овочевої рослини

Сорт

 

Група стиглості

Спосіб вирощування

Дата

Сівби

Висадки

Томат

Регіон

Середньоранній

Через розсаду

10.04

26.05

Перець солодкий

Самоцвіт

Ранній

08.04

28.05

Баклажан

Алмаз

Середньостиглий

01.04

28.05

Огірок

Трой F1

Ранній

Через сівбу у відкритий ґрунт

19.05

-

Цибуля ріпчаста

Славний

скоростигла

02.04

-

Препарат Новоферт вносили шляхом фертигації одноразово як піджив­лення через ґрунт (табл. 3). В цей час зрошувальні трубки на контрольних ділянках були перекриті. Після підживлення було проведено полив як на контрольних, так і на дослідних ділянках.

Таблиця 3. - Обсяг виробничого випробування та параметри фак­тичного застосування добрива Новоферт в залежності від виду овочевої рослини

Назва овочевої рослини

Площа, га

Площа облікової ділянки, м2

Строк внесення Новоферту

Внесено

Новоферту

Загальна досліду

Посівної ділянки

Фактично, кг

Норма, га

Контрольної

Дослідної

Томат

1,0

0,1

0,9

 

14 діб після висадки розсади

27,0

27,0

Перець солодкий

1,0

0,1

0,9

20

27,0

27,0

Баклажан

1,0

0,1

0,9

 

27,0

27,0

Огірок

0,35

0,05

0,3

20

2-3 справжніх листки

9,0

25,7

Цибуля ріпчаста

0,35

0,05

0,3

 

9,0

25,7

всього

3,7

0,4

3,3

 

 

99,0

 

Облік урожаю проводився шляхом поділянкового зважування з сортування зібраної продукції на товарну і нетоварну]. Облік урожаю огірка, перцю солодкого проведено в 4-разовій повторності з облікових ділянок, що до­зволило в подальшому провести дисперсійний аналіз даних]. Економічна ефективність застосування нового комплексного добрива виявлена розрахунковим шляхом.

2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Додаткове кореневе підживлення новим комплексним добривом Ново­ферт позитивно вплинуло на продуктивність плодових і цибулевих овочевих рослин. Виявлено стійку тенденцію до збільшення врожайності, хоча для огірка, баклажана, перцю солодкого приріст показника математично не доказаний (табл. 4). Загальна врожайність томата Регіон зросла на 7,9%. перцю солодкого Самоцвіт - на 4,7%, баклажану Алмаз - на 2,7%, огірка Трой І 4.4%, цибулі ріпчастої Славний - на 7,2%.

Таблиця 4. - Вплив підживлення овочевих рослин новим комплексним добривом Новоферт на їх врожайність, т/га

Назва овочевої рослини

Технологія

Відхилення від базової

НІР05,

т/га

Базова

Змінена

(Ново ферт)

± т/га

%

Томат

27,9

30,1

+2,2

107,9

 

Перець солодкий

31,9

33,4

+1,5

104,7

3,7

Баклажан

41,0

42,1

+0,9

102,7

 

Огірок

54,6

57,0

+2,4

104,4

8,8

Цибуля ріпчаста

20,8

22,3

+1,5

107,2

 

Підживлення Новофертом не вплинуло на середню масу плодів і товарність врожаю плодових овочів, але збільшило розмір цибулин і дещо підвищило товарність ріпчастої цибулі (табл. 5).

Одноразове внесення нового комплексного добрива Новоферт призвело до поліпшення технології вирощування овочевих рослин, тому що воно мало позитивний економічний ефект (табл. 6). В залежності від виду овочі рослин він коливався від 0,64 до 2,49 тис.грн. на 1 га.

Таблиця 5. – Вплив підживлення овочевих рослин новим комплексним добривом Новоферт на якість їх врожаю.

Назва овочевої рослини

Сорт

 

Середня маса овочів, г

Товарність, %

Базова технологія

Новоферт

Базова технологія

Новоферт

Томат

Регіон

75

75

85,0

85,0

Перець солодкий

Самоцвіт

73

73

89,0

89,1

Баклажан

Алмаз

170

170

95,0

95,0

Огірок

Трой F1

70

70

98,6

98,5

Цибуля ріпчаста

Славний

65

67

76,0

80,0

Таблиця 6. - Економічна ефективність застосування новою ком­плексного добрива Новоферт на різних овочевих рослинах

Показник

Одиниця виміру

Томат

Перець солодкий

Баклажан

Огірок

Цибуля ріпчаста

Витрати на препарат (ціна 24000 грн. за 1 т)

Тис.грн./га

0,65

0,65

0,65

0,62

0,62

Витрати на внесення препарату

Тис.грн./га

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Приріст овочевої продукції

т./га

2,2

1,5

0,9

2,4

1,5

Середня ціна реалізації

Тис.грн./га

1,5

2,0

1,5

1,0

1,0

Сума реалізації додаткової продукції

Тис.грн.

3,3

3,0

1,35

2,4

1,5

Економічний ефект заходу

Тис.грн./га

2,49

2,29

0,64

1,72

0,82

ВИСНОВКИ

  1. Одноразове внесення нового комплексного добрива Новоферт формула 18-18-18+3MgO+MЕ шляхом фертигації в кореневе підживлення рослин позитивно вплинуло на продуктивність плодових і ци­булевих овочевих рослин.

  2. Застосування добрива Новоферт призвело до поліпшення технології вирощування овочевих рослин, воно мало позитивний економічний ефект.

Donetsk
Иконка проверки  орфографииIf you find an error in the text or a broken link - please tell us: highlight it and press Ctrl + Enter
Banner
Banner
Banner
addressAdress: 93400, Ukraine, Lugansk region, Severodonetsk, B.LYSCHINA Street, 2k mobileMob: +38 (095) 611-72-34
mailE-mail: novofert2006@gmail.com mobileMob: +38 (067) 129-95-70