English

Гола пристань

Print

There are no translations available.

Об'єкт досліджень - технологія вирощування безрозсадного томату в умовах півдня України.

Мета роботи - вивчити ефективність застосування на посівах безроз­садного томату нових комбінацій макро- І мікроелементів ТОВ «Новоферт» при використані у вигляді фертигації і позакореневих підживлень.

Метод дослідження - закладка польових дослідів. В роботі вивчений вплив на ріст, розвиток і урожай плодів безрозсадного томату середньостиг­лого сорту Ріо Гранде добрив Тов. «Новоферт» з різним вмістом NPK і мік­роелементів. Показаний високий ефект від застосування внесених добрив при фертигації і позакореневих підживлень. Порівняно з існуючою дозою добрив під томати урожай плодів підвищився з 77,5 т/га до 1 15,5 т/га, тобто в 1,5 ра­зи, а порівняно з контролем без добрив у 2,4 рази.

Ключові слова: Томат безрозсадний, добрива, Новоферт, урожай пло­дів.

Вступ

Для задоволення потреб населення будь-якої країни продукцією харчу­вання є лише один шлях - інтенсифікація виробництва.

Основою інтенсивних технологій та прибуткового господарювання є по­вернення в ґрунт поживних речовин, які були винесені знятим урожаєм, за рахунок внесення органічних та мінеральних добрив.

В зв'язку з різким зниженням поголів'я тварин в Україні і як слід цього відсутність в достатній мірі органічних добрив, основна ставка при повер­ненні елементів живлення у ґрунт робиться на мінеральні добрива. Мінера­льні добрива в існуючий час становлять до 50 % у структурі затрат на техно­логію вирощування будь-якої культури. Тому науково обґрунтоване застосу­вання добрив є базисним елементом в технології.

Мікроелементи, які входять в склад рослин від 0,3 до 0,02 % вносять, як правило, при позакореневому підживлені. При внесенні безпосередньо в ґрунт вони переходять у недоступні рослинам форми.

Серед багатьох фірм, які виробляють різні добрива, ТОВ «Новоферт» дає такі комбінації елементів мінерального живлення, які найбільш придатні для рослин в різні періоди їх росту і розвитку.

Завданням нашої роботи згідно договору є пошук оптимальних співвід­ношень макро- і мікроелементів при вирощуванні безрозсадного томату при краплинному зрошенні.

2.Умови та методика проведення дослідів.

Досліди по вивченню ефективності застосування комплексних водороз­чинних добрив «Новоферт» на рослинах безрозсадного томату вивчені в До­слідному господарстві Інституту південного овочівництва і баштанництва УААН на типових для умов зони ґрунтах - чорноземах південних осолоді­лих. Гумусовий шар в них розповсюджений в середньому до глибини 76 см, але вміст гумусу в ньому не перевищує 1 %. Піщана фракція в ґрунті складає до 80 %, мулу - не більше 24 %. Закипання в ґрунті відмічається з глибини 70 см. Ємність поглинання невисока - 5,46 мг-екв. Гідролітична кислотність -1,06-1,77 мг - екв. Середня рН близько 7,0.

Досліди з посівним томатом закладали на ділянці з краплинним зрошен­ням по схемі:

  1. Без добрив

  2. Рекомендована (розрахункова) доза добрив на урожай 90 т/га плодів -
    N200 кг/га д. р. за 5 фертигацій (600 кг/га ам. селітри).

  3. Добрива «Новоферт»:

20-6-20+3MgO+Me - до плодоутворення 400 кг/га (або N80P24К80 кг/га д.р.) за 5 разів фертигації. 15-5-30+3MgO+Me - від плодоутворення до пов­ного достигання - 400 кг/га (або N60P20К120 кг/га д.р.) - 5-10-30+3MgO+Me- від початку до повного достигання - 200 кг/га ( або N10P20К60 кг/га д. р. за 3 рази фертигації).

4. Як і варіант 3 + позакореневе підживлення 18-18-18+3MgO+Me – 3 кг/га (перша обробка), 18-18-18+3MgO+Me - 4 кг/га (друга та третя обробка).

5. Як і варіант 3 + позакореневе підживлення
18-18-18+3MgO+Me - 2 кг/га (перша обробка),

18-18-1 8+3MgO+Me - 3 кг/га (друга та третя обробка).

6. Як і варіант 3 + позакореневе підживлення

15 - 8 -25+3,5MgO+Me - 3 кг/га (перша обробка),

15 – 8 - 25+3,5MgO+Me - 4 кг/га (друга обробка),

8 - 17- 41+1MgO+Me - 4 кг/га (третя обробка).

7. Як і варіант 3 + позакореневе підживлення

15-8-25+3,5MgO+Me - 2кг/га (перша обробка),

15-8-25+3,5MgO+Me - 3 кг/га (друга обробка),

8-17-41 + 1 MgO+Me - 3 кг/га (третя обробка).

8. Як і варіант 3 + позакореневе підживлення

15-8-25+3,5MgO+Me - 2кг/га (перша, друга, третя та четверта обробка).

8-17-41 + 1 MgO+Me - 3 кг/га (п'ята та шоста обробка).

9. Як і варіант 3 + позакореневе підживлення

15-8-25+3,5MgO+Me - 1 кг/га (перша, друга, третя та четверта обробка),

8-17-41 + 1MgO+Me - 1 кг/га (п'ята та шоста обробка).

Посівна ділянка - 20 м , облікова -15 м , повторення – чотириразове. Ширина міжрядь - 1,4 м. Фертигацію проводили через систему краплинного зрошення з допомогою спеціально сконструйованих підживлювачів, позакореневе підживлення - ручним обприскувачем з концентрацією добрив в розчині не більше 1 %.

Початок вегетації томату був сприятливим для одержання дружніх сходів. До часу закладки дослідів (22 квітня) в метровому шарі ґрунту за рахунок зимово-весняних опадів містилося 135 мм вологи. Крім того, 8-10 травня ви пало 50 мм, а 4 червня ще 25 мм опадів.

Але потім до самого кінця вегетації корисних опадів не було взагалі і необхідну вологість ґрунту на рівні 65-70% НВ підтримували тільки штучним зрошенням.

3. Результати дослідження

Як показали фенологічні спостереження, ріст і розвиток рослин томату до фази бутонізації проходив однаковими темпами у всіх варіантах досліду (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 Результати фенологічних спостережень.

Варіа-

нти

дослі-

ду

Посів

Сходи

5-6

листків

Бутоні-

зацін

Цвітіння

Плодо

утворення

 

Початок

достигання

Останній

1

22.04

6.05

10.06

19.06

29.06

5.07

3.08

30.09

2

 

 

 

19.06

29.06

5.07

3.08

 

3

 

 

 

19.06

29.06

5.07

3.08

 

4

 

 

 

17.06

27.06

3.07

1.08

 

5

 

 

 

18.06

28.06

4.07

2.08

 

6

 

 

 

17.06

27.06

3.07

1.08

 

7

 

 

 

18.06

28.06

4.07

2.08

 

8

 

 

 

18.06

28.06

4.07

2.08

 

9

 

 

 

19.06

29.06

5.07

2.08

 

В подальшому позакореневі підживлення рослин, особливо в більшій кратності і в більш високих дозах, прискорювали на 1-2 дня прихід чергових фаз розвитку рослин.

Таблиця 3.2 Урожайність томату Ріо Гранде в залежності від застосу­вання різних видів добрив, т/га

Варіанти живлення томату

І

II

III

IV

Z

Середнє

1. Без добрив

50,0

47,5

48,3

47,4

193,2

48,3

2. Рекомендована доза

79,4

76,4

63,2

81,0

310,0

77,5

3. Добрива по

«Новоферт» без

позакореневого

підживлення

85,5

80,0

84,2

81,3

 

 

 

 

329,2

82,3

4. Як і варіант 3

+ Позакореневе

підживлення

18-18-!8+3MgO+Me-

3 кг/га (перша

обробка).

18-18-18+3MgO+Me-

4 кг/га (друга та третя обробка).

96,7

92,3

93,5

93,5

376,0

94,0

5. Як і варіант 3

+ позакореневе

підживлення

8-18-18+3MgO+Me-

2 кг/га (перша

обробка),

18-18-18+3MgO+

Me- 3 кг/га (друга та

третя оброб­ка).

92,5

88,3

90,0

90,0

360,8

90,2

6. Як і варіант 3

+ позакореневе

підживлення

15-8-25+3,5MgO+Me –

3 кг/га (перша обробка),

15-8-25+3,5MgO+Me –

4 кг/га (друга обробка),

8-17-41 + lMgO+Me-

4 кг/га (третя обробка).

110,4

107,7

103,5

110,4

432,0

 

108,0

7. Як і варіант 3

+позакореневе

підживлення

15-8-25+3,5MgO+Me –

2кг/га (перша обробка),

15-8-25+3,5MgO+Me –

3 кг/га (друга обробка),

8-17-41+lMgO+Me-

3 кг/га (третя обробка).

108,3

102,0

105,8

92,7

408,8

102,2

8. Як і варіант 3

+ позакореневе

підживлення

15-8-25+3,5MgO+Me –

2кг/га (перша, друга,

третя та четверта обро­бка),

8-17-41 + lMgO+Me-

3 кг/га (п'ята та шоста оброб­ка).

120,3

107,4

40,8

123,5

462,0

115,5

9. Як і варіант 3

+ позакореневе

підживлення

15-8-25+3,5MgO+Me –

1кг/га (перша,

друга, третя та

четверта обро­бка),

8-17-41 + 1MgO+Me-

1 кг/га (п'ята та

шоста оброб­ка).

112,9

105,2

107,8

1 14,1

440,0

110,0

Фертигація і позакореневе підживлення рослин томату добривами «Новоферт» обумовили наростання наземних органів томату більш високими те­мпами, ніж в контролі з існуючими дозами добрив і, особливо, в контролі без добрив, внаслідок чого у вивчаємих варіантах досліду урожай плодів значно перевищував урожай в контролі (табл. 3,2).

Особливо високий урожай плодів томату (1 15,5 т/га) одержаний у варіа­нті, де поряд з фертигаціями було здійснено 6 позакореневих підживлень ро­слин: 1-ІV підживлення добривами 15-8-25+3,5MgO+Me по 2 кг/га і V-V1 під­живлення 8-17-41 + 1 MgO+Me по 2 кг/га. Високі урожаї - 102,2-110,0 т/га одержані також в 6-му, 7-му і 9-му варіантах, де також поряд з фертигаціями за­стосовували до 6 позакореневих підживлень різними комбінаціями елементів мінерального живлення.

Досягнутий урожай томату при застосуванні добрив «Новоферт» в 1,5 рази перевищує урожай з Існуючими рекомендаціями і в 2,4 рази в контролі без добрив.

Якість плодів томату при застосуванні добрив «Новоферт» не поступа­лось якості плодів томату в контролі (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 Якість плодів томату при вирощуванні з різними умовами мінерального живлення рослин.

Варіанти

досліду

Сухих речовин, %

Цукрів,

%

Аскорб. к

- та, мг%

Кислотність,%

Нітрати,

мг/кг

1

3,8

2,0

22,0

0,47

38,0

2

4,0

2,15

21,0

0,46

39,0

3

4,0

2,15

22,5

0,40

40,0

4

4,1

2,20

23,0

0,39

41,0

5

4,2

2,20

22,7

0,38

41,0

6

4,2

2,20

21,6

0,39

40,0

7

4,2

2,20

23,1

0,35

41,0

8

4,2

2,20

22,8

41,0

0,35

9

4,2

2,20

23,0

0,35

41,0

Висновки

Застосування добрив «Новоферт» у вигляді фертигації і позакореневих підживлень рослин томату - перспективний спосіб покращення їх мінерального живлення, активізації процесів росту і розвитку, значного підви­щення урожаю плодів без погіршення їх якості,

Оптимальне співвідношення елементів мінерального живлення рослин
безрозсадного томату при краплинному зрошенні 20-6-20+MgO+Me по 80
кг/га за 5 фертигацій до фази плодоутворення, потім до фази початку достигання 5 фертигацій по 80 кг/га 15-5-30+3MgO+Me і до повного достигання З
фертигації 5-10-30+3MgO+Me по 65 кг/га, а також 4 позакореневих підживлення 15-8-25+3,5MgO+Me по 2 кг/га і 2 позакореневих підживлення 8-17- 41+1MgO+Me по 3 кг/га.

Живлення рослин безрозсадного томату з таким режимом забезпечує одержання плодів 115,5 т/га.

GolaPristan

Иконка проверки  орфографииIf you find an error in the text or a broken link - please tell us: highlight it and press Ctrl + Enter
Banner
Banner
Banner
addressAdress: 93400, Ukraine, Lugansk region, Severodonetsk, B.LYSCHINA Street, 2k mobileMob: +38 (095) 611-72-34
mailE-mail: novofert2006@gmail.com mobileMob: +38 (067) 129-95-70